ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ"

 

Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, κατόπιν νομίμου αποφάσεως των μελών του κατά τη Γενική Συνέλευση της 29.01.2005, τροποποιήθηκε, με την προσθήκη νέων και την κατάργηση παλαιών άρθρων, το δε κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής :

 

Κεφάλαιο Α

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1

 

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με έδρα την Αθήνα υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ». Η επωνυμία του σωματείου στα αγγλικά είναι: «HELLENIC SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY».

 

Άρθρο 2

 

Σκοπός του σωματείου είναι, η προώθηση και η διάδοση των σύγχρονων γνώσεων της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ Μαιευτήρων-Γυναικολόγων και Παθολόγων - Ενδοκρινολόγων και άλλων επιστημόνων, που ασχολούνται με θέματα ενδοκρινολογίας και αναπαραγωγής.

 

Άρθρο 3

 

Η εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου που αναφέρεται στο άρθρο 2 επιδιώκεται:

α. με την οργάνωση συναντήσεων και διαλέξεων αφιερωμένων στην παρουσίαση εργασιών στον τομέα της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και στην διάγνωση και θεραπεία των παθολογικών καταστάσεων που έχουν σχέση με την υγεία, την εμφάνιση, την αντισύλληψη και την γονιμότητα της γυναίκας.

β. με την οργάνωση σεμιναρίων και εθνικών ή διεθνών συνεδρίων σχετικά με θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας.

γ. με εκδόσεις.

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει επετηρίδα στην οποία θα περιλαμβάνεται η επιστημονική της δράση και η επιστημονική δραστηριότητα των μελών της, επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας στο οποίο θα δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες ελλήνων και ξένων επιστημόνων, πρακτικά συνεδρίων ή άλλα έντυπα αναφερόμενα στις δραστηριότητες της.

δ. με την συμμετοχή της στην International Society of Gynecological Endocrinology  και άλλων διεθνών εταιρειών

ε. με την απονομή ηθικών αμοιβών, χρημάτων ή και άλλων βραβείων σε όσους συμβάλλουν στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα για τις καλύτερες μελέτες που εκπονούνται στην περιοχή της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγής.

στ. με την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε νέους επιστήμονες.

ζ. με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

 

Άρθρο 4

 

Απαγορεύεται η επιδίωξη σκοπών ξένων προς τους σκοπούς της εταιρείας, ιδιαίτερα μάλιστα πολιτικών ή συνδικαλιστικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 5

 

α. Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και δόκιμα.

β. Τακτικά μέλη είναι δυνατόν να γίνουν Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι, Βιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Παιδίατροι, καθώς και οι ειδικευόμενοι στις ειδικότητες ή υποειδικότητες αυτές και που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγής. Πυρηνικοί γιατροί, βιοχημικοί και άλλοι επιστήμονες ασχολούμενοι με τα θέματα της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας μπορούν να γίνουν πάρεδρο μέλη.

γ. Πάρεδρο μέλη μπορεί να είναι επιστήμονες που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την Γυναικολογική Ενδοκρινολογία ή πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών που ασχολούνται με την θεραπεία παθολογικών-ενδοκρινολογικών καταστάσεων που έχουν σχέση με την εμφάνιση της γυναίκας.

δ. Όλα τα τακτικά και πάρεδρο μέλη πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

ε. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες που έχουν διαπρέψει στην μελέτη και προαγωγή της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας όπως και προσωπικότητες που με την κοινωνική τους δράση συνέβαλαν στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα.

στ. Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται αλλοδαποί επιστήμονες.

ζ. Δόκιμα μέλη μπορεί να είναι φοιτητές ΑΕΙ που ενδιαφέρονται ή διπλωματούχες μαίες και αισθητικοί που ασχολούνται με τις παθολογικές εκδηλώσεις της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας που σχετίζονται με την εμφάνιση της γυναίκας.

 

Άρθρο 6

 

α. Τα τακτικά, πάρεδρο, αντεπιστέλλοντα και δόκιμα μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

β. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με πρόταση τουλάχιστον πέντε τακτικών μελών της εταιρείας μετά από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του.

γ. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή μέλους, η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιείται έγγραφα στον ενδιαφερόμενο.

δ. Υποψήφιο μέλος του οποίου η πρόταση εγγραφής απορρίφθηκε από το Δ.Σ., μπορεί να προσφύγει στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας η οποία αποφαίνεται οριστικά και με την συνηθισμένη πλειοψηφία για την εγγραφή του.

 

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Μελών

 

Τα μέλη (τακτικά, πάρεδρα, επίτιμα αντεπιστέλλοντα και δόκιμα) υποχρεούνται:

α. να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τη νομοθεσία των σωματείων και με κάθε απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή των αρμοδίων και εξουσιοδοτημένων οργάνων τους.

β. με εξαίρεση τα επίτιμα μέλη, να καταβάλλουν το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής, τις ετήσιες τακτικές εισφορές τους καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που τυχόν θα αποφασίσει νομότυπα το Δ.Σ.

γ. να παρέχουν συμπαράσταση και συνδρομή στις διάφορες εκδηλώσεις και επιδιώξεις της εταιρείας.

δ. τα τακτικά μέλη ειδικότερα, υποχρεούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, όποτε καλούνται από το Δ.Σ. ή να εξουσιοδοτούν μέλος που θα τα εκπροσωπεί σε αυτές και να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία για την εκπλήρωση και την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας, χωρίς καμμία αμοιβή ή τυχόν αποζημίωση. Κανένα παρόν μέλος σε Γ.Σ. δεν μπορεί να διαθέσει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις απόντων μελών.

 

Άρθρο 8

Έκπτωση από ιδιότητα μέλους

 

Τα μέλη εκπίπτουν από την ιδιότητα τους μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με την συνήθη πλειοψηφία, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. έλλειψη ήθους που αρμόζει σε μέλος της εταιρείας

β. παράβαση της επιστημονικής δεοντολογίας

γ. ανάπτυξη δραστηριότητας που αντίκειται στους πιο πάνω σκοπούς της εταιρείας.

 

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρίσουν από το σωματείο, τηρούμενης της διάταξης του άρθρου 87 Α.Κ.

Εν πάσει περιπτώσει, το μέλος που διαγράφεται διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από το άρθρο 88 Α.Κ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

ΠΟΡΟΙ

 

Άρθρο 9

 

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από :

α. τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και τις ετήσιες συνδρομές τους που καθορίζονται από την Γεν. Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ.

β.  Δωρεές και επιχορηγήσεις καθώς και εκδόσεις, εκδηλώσεις, κλπ.

 

Με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να επιβληθούν έκτακτες εισφορές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 10

 

1. Η Γ.Σ. των τακτικών μελών είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, απαρτιζόμενη δε νομίμως, εκπροσωπεί την ολότητα.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

 

2. Πέραν των κατά νόμο και των λοιπών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και της γενικής αρμοδιότητας της προηγούμενης παραγράφου, η Γ.Σ. είναι αρμόδια:

α. για την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων και του απολογισμού του Δ.Σ.

β. για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

γ. για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού που καταρτίζεται και υποβάλλεται σε αυτήν από το Δ.Σ.

δ. για την διαγραφή από την εταιρεία μελών και την παύση των μελών του Δ.Σ. από το αξίωμα τους.

ε. για την τροποποίηση του καταστατικού και την ερμηνεία προηγουμένων αποφάσεων της.

στ. για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και της ελενκτικής επιτροπής

ζ. για έγκριση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

η. για  αγορά περιουσιακών στοιχείων ως και την εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

θ. για την διάλυση της εταιρείας

ι. για την εξέταση παραπόνων κατά μελών του Δ.Σ. ή της ελεγκτικής επιτροπής σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 11

Σύγκληση Γ.Σ.

 

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά τον χρόνο, το πρώτο τρίμηνο του έτους με προτίμηση κατά την διάρκεια των εργασιών του ετησίου Πανελληνίου Σεμιναρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που γίνεται πάντοτε το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου.

Έκτακτα, συγκαλείται η Γ.Σ. από το Δ.Σ. όποτε κριθεί σκόπιμο ή εάν ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία, με αίτηση που καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. υποχρεούται, στην περίπτωση που θα ζητηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., να την συγκαλέσει μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη το υπό συζήτηση θέμα.

 

Άρθρο 12

 

Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. γίνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τον Γεν. Γραμματέα με φροντίδα του οποίου αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την σύγκληση της.

Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και τον χρόνο της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Επίσης, αναφέρεται αν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη συνέλευση που συγκαλείται και ιδιαίτερα ο αριθμός των τακτικών μελών που είναι απαραίτητος για την απαρτία.

Παρέκκλιση από την ημερήσια διάταξη κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται.

Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στα γραφεία της εταιρείας.

 

Άρθρο 13

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Τα λοιπά μέλη παρίστανται συμβουλευτικά σης Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να παίρνουν τον λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Αρθρο 14

 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50%+1) από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε 15 ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

 

Αρθρο 15

 

1. Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές προεδρείο που εκλέγεται για τον σκοπό αυτό σε κάθε Γ.Σ. Εφ' όσον διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, αρχίζει η συζήτηση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης, κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων. Κατά την διαδικασία εγγραφής πρόσθετου θέματος, δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας. Η σειρά συζήτησης των θεμάτων αποφασίζεται από την Γ.Σ.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι προτάσεις εισάγονται για ψηφοφορία ξεχωριστά σύμφωνα με την σειρά υποβολής τους.

4. Επί προσωπικών θεμάτων απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών.

5. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού καθώς και για την διάλυση της εταιρείας, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών και παρουσία του 72 τουλάχιστον τούτων.

6. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που αφορά την μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, προϋποθέτει παρουσία και συναίνεση όλων των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών.

7. θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού τίθενται ή από το Δ.Σ. ή από το 1/10 των τακτικών μελών. Η πρόταση για τροποποίηση πρέπει να γίνεται 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Γ.Σ. και να απευθύνεται προς το Δ.Σ. που υποχρεούται να την κοινοποιήσει προς τα μέλη τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Γ.Σ. με συστημένη επιστολή.

 

Άρθρο 16

 

Εάν ο χρόνος για συζήτηση και λήψη απόφασης δεν επαρκεί, η Γ.Σ. διακόπτει τις εργασίες της και συνέρχεται υποχρεωτικά εντός 8 ημερών.

Η νέα συνεδρία μετά την διακοπή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.

 

Άρθρο 17

 

1. Ανά τριετία και αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τακτική Γ.Σ. εκλέγει το νέο Δ.Σ. και την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.

2.  Οι υποψήφιοι για το καινούργιο Δ.Σ. θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, Γυναικολόγοι-Μαιευτήρες, τακτικά μέλη της Εταιρείας και που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις στην Γυναικολογική και Μαιευτική Ενδοκρινολογία και Αναπαραγωγή (βιογραφικό σημείωμα - εργασίες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, παρακολούθηση ξένων και ελληνικών ενδοκρινολογικών συνεδρίων, μετεκπαίδευση στην υποειδικότητα, συγγραφή μονογραφιών κλπ).

3. Προ των αρχαιρεσιών, η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή. Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας εκφωνεί τον πίνακα των υποψηφίων για το Δ.Σ. που έχει καταρτισθεί από το Δ.Σ. Κατά του καταλόγου αυτού είναι δυνατόν να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις για τις οποίες αποφασίζει παραχρήμα η Γ.Σ. Τέλος, διεξάγεται ψηφοφορία για εκλογή των επτά (7) μελών του Δ.Σ. και των τριών (3) αναπληρωματικών.

4. Είναι εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες τα μέλη της εταιρείας που έχουν υποβάλλει έγγραφα στο Δ.Σ. την υποψηφιότητα τους το αργότερο οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της Γ.Σ.

5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τον πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων για το Δ.Σ. και διανέμονται στους παρόντες από την εφορευτική επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα σε φάκελλο με την σφραγίδα της εταιρείας που του δίδεται από την εφορευτική επιτροπή αφού προηγουμένως υπογράψει στον κατάλογο ψηφισάντων. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα επτά (7) ψήφων που τους εκφράζει με ένα σταυρό δίπλα στο όνομα ενός από τους υποψηφίους.

6. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παρόντες εκλογείς, η εφορευτική επιτροπή κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν τηρεί τους πιο πάνω όρους, κηρύσσεται άκυρο.

7. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφίσαντες από τους υποψήφιους συμβούλους.

8. Μετά το τέλος της διαλογής, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψήφιους.
 

 

Άρθρο 18

 

Για τις συζητήσεις που γίνονται στην Γ.Σ. και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται από τον εκτελούντα χρέη γραμματέα, πρακτικά που καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά τηρεί ο Γενικός Γραμματέας στη διάθεση κάθε μέλους που ζητεί να ενημερωθεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 19

 

1. Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία. Με τα επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

2. Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη της, μόνιμοι κάτοικοι ημεδαπής που είναι ταμειακά εντάξει, έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και αποδεδειγμένη γνώση στον τομέα της Γυναικολογικής-Μαιευτικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγής.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη.

 

Άρθρο 20

 

1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλεί την Γ.Σ. το πρώτο τρίμηνο του έτους και κατά προτίμηση κατά την διάρκεια των εργασιών του ετήσιου Πανελλήνιου μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που γίνεται το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να φέρει περισσότερα αξιώματα από ένα, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου.

3. Εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας όποιος στερήθηκε κάποιο από τα προσόντα εκλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

4. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως ή εκπτώσεως σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη μέλους ή μελών του Δ.Σ., το Δ.Σ. καλεί με φροντίδα του Προέδρου του ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας τους να καταλάβουν τις κενωθείσες θέσεις. Σε περίπτωση παραιτήσεως ολόκληρου του Δ.Σ. ή -εξαντλήσεως των αναπληρωματικών, γίνονται νέες αρχαιρεσίες.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Κατ' εξαίρεση δεν ευθύνονται για απόφαση που πάρθηκε σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν ή διεφώνησαν παριστάμενοι, εφ' όσον η απουσία ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά. Ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ή από έκτακτη Γ.Σ. που έχει συγκληθεί γι' αυτό τον λόγο.

6. Το Δ.Σ. συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη της εταιρείας σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της, όπως π.χ. επιτροπή εκδόσεων, επιτροπή απονομής βραβείων, κλπ.

 

Άρθρο 21

 

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την τακτική Γενική Συνέλευση, το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου.

2. Μέσα σε 10 ημέρες από τις αρχαιρεσίες με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχίας μέλους ή, εφ' όσον αυτό κωλύεται, με πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές, συνέρχονται τα εκλεγέντα μέλη για να συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ. σε Σώμα.

3. Σε περίπτωση έκτακτων εκλογών, το νέο Δ.Σ. συνεχίζει τη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα εκλεγέντα τακτικά μέλη.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις πιο πάνω εκλογές, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι τελικής εκλογής.

 

Άρθρο 22

 

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή έκτακτα, όσες φορές ζητήσουν την σύγκληση του έγγραφα, δύο μέλη ή ο Γεν. Γραμματέας με αίτηση του, που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στην οποία αναφέρονται απαραίτητα, τα θέματα για τα οποία πρόκειται να συζητήσει και να αποφασίσει το συγκαλούμενο έκτακτο Δ.Σ.

2. Η πρόσκληση πρέπει έγκαιρα να αποστέλλεται στα μέλη του Δ.Σ. μαζί με τα στοιχεία των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη.

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

5. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τους. Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρίζονται επίσης και οι γνώμες των διαφωνούντων μελών του Δ.Σ., εφ' όσον το ζητήσουν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος.

 

Άρθρο 23

 

Τα μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, είναι δυνατόν μετά από απόφαση του Δ.Σ. να εκπέσουν από το αξίωμα τους. Η απόφαση εκπτώσεως λαμβάνεται σε συνεδρίαση στην οποία έχει προηγουμένως κληθεί, με συστημένη επιστολή, να παραστεί το μέλος ή τα μέλη που απουσίασαν, προκειμένου να υποβάλλουν τις τυχόν δικαιολογίες τους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να τα ακούσει. Η μη προσέλευση τους όμως, δεν αποτελεί εμπόδιο στη λήψη της απόφασης της έκπτωσης. Μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει, αντικαθίσταται από το κατά σειρά πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο αποχωρήσας σύμβουλος κατείχε ειδική θέση στο Δ.Σ., γίνεται εκλογή για την συμπλήρωση της κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά την οποία παρίσταται και ο νέος σύμβουλος.

 

Άρθρο 24

 

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την εταιρεία βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών της, πλην εκείνων για τα οποία είναι υπεύθυνη η Γ.Σ.

Διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας.

Λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, διορίζει το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία του, προβαίνει σε μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει για την συνεργασία της εταιρείας με άλλα επιστημονικά σωματεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή την συμμετοχή της σε αυτά.

Το Δ.Σ. επιβλέπει την τήρηση των επίσημων βιβλίων της εταιρείας, ιδιαίτερα δε του μητρώου των μελών, των βιβλίων εισπράξεως και πληρωμών, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των πρακτικών της Γ.Σ.

 

Άρθρο 25

 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης αρχής, καθώς και γενικά σε όλες τις έννομες σχέσεις και διαφορές της, ως και κατά την διαχείριση της περιουσίας της.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Δίδει τον λόγο σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από τους ομιλητές που εκτρέπονται της ευπρεπείας ή βρίσκονται εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα. Γενικά δε, επιμελείται για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος, με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα στον αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ.

3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 26

 

1. Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της εταιρείας, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της εταιρείας, τηρεί το μητρώο των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ, διεξάγει κάθε αλληλογραφία, συντάσσει και θέτει "υπ' όψη του Προέδρου την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως.

2. Συντάσσει τον απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. κάθε χρόνο και τον υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.

3. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο 27

 

1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία της εταιρείας, την τυχόν ακίνητη και λοιπή κινητή περιουσία της. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και τηρεί τα βιβλία της περιουσίας της εταιρείας. Τα εντάλματα των πληρωμών και εισπράξεων υπογράφονται από τον Ταμία. Καταθέτει στην Τράπεζα ό,τι ταμειακό υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και αναλαμβάνει από την Τράπεζα, επί τη βάσει επιταγής που προσυπογράφει και ο Πρόεδρος, κάθε χρηματικό ποσό, συντάσσει τον ισολογισμό και προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.

2. Οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

3. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα της εταιρείας. Τον Ταμία κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 28

 

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε ελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από 3 μέλη της εταιρείας που εκλέγονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ., για μία τριετία.

2. Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.

3. Η ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

4. Η ελεγκτική επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά έγγραφα και βιβλία με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να ενεργεί τον έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει την έκθεση περί της διαχείρισης του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει δια του Δ.Σ. στην Γ.Σ. ο Πρόεδρος της.

5. Η  ελεγκτική  επιτροπή  τηρεί  βιβλίο  πρακτικών  στο   οποίο καταχωρίζονται οι εκθέσεις που υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση.

6. Σε περιπτώσεις θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως ή εκπτώσεως μέλους ή μελών της ελεγκτικής επιτροπής, εφαρμόζεται το άρθρο 21 του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 29

 

1. Η εταιρεία διαλύεται κατά τις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις ή μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15.

2. Μετά την διάλυση της, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, όπως ορίζει η Γ.Σ.

3. Το μετά την εκκαθάριση τυχόν ενεργητικό της περιουσίας της, διατίθεται υπέρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή υπέρ Σωματείου ή Οργανισμού  που έχει παρεμφερή σκοπό με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται μαζί με την απόφαση περί διάλυσης.

 

Άρθρο 30

 

Η εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλή με την επωνυμία της, ήτοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ", το έτος ίδρυσης "1990", καθώς και το σύμβολο που θα ορίσει το Δ.Σ.

 

Άρθρο 31

 

Το Δ.Σ. δύναται να ρυθμίσει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. ειδικότερα δε με εσωτερικό κανονισμό που θα εγκριθεί από την Γ.Σ.

 

Άρθρο 32

 

Θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γ.Σ. μέσα στα πλαίσια του νόμου.

 

Άρθρο 33

 

Το Δ.Σ. που εκλέγεται κατά την ιδρυτική Γ.Σ., υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. μέσα στο πρώτο τρίμηνο μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού για την εκλογή Δ.Σ. Η θητεία του Δ.Σ. αυτού, διαρκεί μέχρις ότου παραδώσει στο Δ.Σ. που θα εκλεγεί από την τακτική Γ.Σ. του έτους 1994.

 

Άρθρο 34

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 34 άρθρα, αναγνώσθηκε άρθρο προς άρθρο, εγκρίθηκε, ψηφίσθηκε και κυρώθηκε κατά την συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της. Η τροποποίηση μερικών άρθρων του παρόντος καταστατικού εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας στις 29 Ιανουαρίου 2005.

 

Αθήνα 29.01.2005